ООО ТЕКМОС ЦЕНТР

 

ООО ТЕКМОС Н

 

Марочник сталей

меню

 

Подписка на рассылку
"Наличие на складе":


 

Марочник сталей

Скачать прайс-лист

ВЛ

1

30Х2ГСН2ВМ-ВД

 

ВНЛ

1

08Х14Н7М

 

ДИ

1

18Х15Н3М-Ш

 

ВНЛ

3

08Х14Н5М2Д

 

НН

3

0Х20Н4АГ10

 

НН

ЗБ

0Х20Н4АГ12АБ

 

ВКС

4

13Х3НВМ2Ф

 

ВНЛ

4

07Х21Н9С2М

 

ЧС

4

ЧС4-ВИ

 

ВНЛ

5

 

 

ЧС

5

ЧС5-ВИ

 

ВНЛ

6

03Х13Н5М5К9-П

 

ДИ

6

10Х14Г14Н3

Х14Г14НЗ

ЭК

6

36ХНЮФ

 

ВКС

7

16Х3Н3МФАБ

 

ДИ

8

08Х20Н5АГ12МФ

 

МС

8

13ХГНМФ

 

А

Св-06Х17ГНДАМБ

 

МС

9

13ХГМФ

 

МС

10

13ХГМ

 

Э

10

10880-Ш

 

ЭИ

10

25Х1МФ

 

ДИ

13

10Х14АГ15

Х14АГ15

ЭК

15

9Х6Ф2АРСТГ

 

ВНС

16

06Х15Н6МВФБ-Ш

 

ЭЖ

17

12Х17

Х17

ЭП

17

 

Х16Н14В2БР

ДИ

21

08Х17Н6Т

 

ЭК

21

03Х18К8Н5Т-ВД

 

ДИ

22

4Х4ВМФС

40Х4ВМФС

ДИ

23

5ХЗВЗМФС

 

ЭК

23

СВ-0ЗХ25Н14Г2ФБТ

 

ВП

25

25ХСНВФА

 

ЧС

25

ЧС25-ВИ

 

ЭК

27

Н70ВТЮ ид

 

ЭП

24

9Х5ВФ

 

КВК

26

26Х2НВМБР

 

ЭЖ

27

15Х28

Х28

ВНС

28

09Х16НМ2Д

 

СП

28

28ХЗСНМВФА

 

ВНС

29

 

 

ВНС

32

 

 

ДИ

32

5Х2МНФ

 

КВК

32

32Х2НВМБР

 

ВНС

33

 

 

ЭК

33

25Х15КЮБФ

 

СП

33

ЗЗХЗСНМВФА-ВД

 

ЭП

33

10Х11Н23ТЗМР

Х12Н22ТЗМР

ЗИ

35

ОЗХ21Н21М4ГБ

00Х20Н20М4Б

Н

36

 

36Н

ЭИ

36

ОЗН19МЗТЮВИ

 

КВК

37

37Х2НВМБР

 

ДИ

37

11Х4В2МФЗС2

 

ДИ

38

90Г29Ю9ВБМ

 

ТСП

38

ТСП38

РОМ2ФЗС-МП

ЭИ

38

 

Х12Н22ТЗМЗ

ДИ

39

16ХЗНВФМБ

 

ДИ

41

4ХЗМ2ВФГС

 

ЭК

41

9Х6МЗФЗАГСТ

 

ЭК

42

9Х4МЗФ2АГСТ

 

Н

42

 

40Н,42Н

ЭП

44

20Х1М1Ф1БР

20ХМФБ

ЭП

47

12Х18ШОЕ

Х18Н10Е

ЭК

48

14Х17Н2АМ2

 

ЭП

48

45Х22Н4М3

4Х22Н4МЗ

 

48

АН1

Х18Н22В2Т2

ЭП

51

36НХТЮ3М

 

ДИ

52

03Х11Н8М2Ф-ВД

 

ЭП

52

36НХТЮ8М

 

ЭП

53

08Х22Н6Т

0Х22Н5Т

ЭК

54

ХН45ЮБЦ

 

ЭП

54

08Х21Н6М2Т

0Х21Н6М2Т

ДИ

55

6Х4М2ФС

60Х4М2ФС

ЭП

56

09Х16Н4Б

1Х16Н4Б

ЭК

57

ХН61МТВБЮ-ВД

 

ДИ

61

10Х13Г18Д

 

ЭК

61

ХН58МБЮД-ИД

 

ЭК

62

ХН56МБЮД

 

ЭК

64

ХН65ВБ

 

Н

65

 

64Н

ЭП

65

 

2Х13Н2ВМФ

ЭК

66

Св-01Х29Н35Г8АМ4Д

 

ЗИ

67

03Х22Н6М2

 

ЗИ

68

03Х23Н6

 

ЭИ

69

45Х14Н14В2М

4Х14Н14В2М

ЭИ

72

03Х13Н7С2

ЗХ13Н7М2

ДИ

77

08Х18ТЧ

 

ЭП

79

15ХСМФБ

 

ЭК

80

95Х6МЗФСТ

 

ЭК

81

15Х16НЗК4МФ

 

ЧС

81

07Х15НЗОВ5М2-ИД

 

ЗИ

82

Св-20ХНЗМФА

 

ЧС

83

Св-01Х29Н35Г8АМ4Д

 

ЭП

89

 

0Х20Н11МЗТБ

ЗИ

94

10Х17Н8М2-ВД

 

ЭИ

95

25Х18Н9С2

2Х18Н8С2

ЭП

99

ХН50МВКТЮР

 

ЭИ

100

20Х13Н4Г9

2Х13Н4Г9

ВЖ

100

ХН28ВМАБ

 

ВК

102

 

ХН30ВМТ

ЭП

105

ПХ35МТЮ

 

ЭИ

107

40Х10С2М

4Х10С2М

ЧС

108

02Х25Н22АМ5

 

ЭП

109

ХН15ВМКЮ

 

ЭП

112

40Г18ЮЗФ

 

ЭП

126

ХН28ВМАБ

Х21Н28В5МЗБАР

ЗИ

127

03Х10Н8К10М5ФТ-ВД

 

ЭП

137Б

ХН77ЮР

 

ЭП

139

ЗЗНК

НЗЗК17

ЭИ

142

70С2ХА

 

ЭИ

160

4Х8В2

 

ЭИ

161

6Х7В7ФМ

 

ЭП

164

08Х15Н24В4ТР

Х15Н24В4Т

ЭП

166

 

00Х17Н15Р1

ЭП

167

 

00Х17Н15Р2

ЭП

168

 

00Х17Н15Р4

ЭП

168А

 

00Х17Н15РЗ

ЭП

169

 

00Х18Н15Р6

ЭП

182

20Х1М1Ф1ТР

 

ЭП

197

 

Х18Г14АН4

ЭП

199

ХН56ВМТЮ

 

ЭП

202

ХН67МВТЮ

 

ЭП

207

49К2Ф

 

ЭП

209

 

Х17Н

ЭП

210

20Х17Н2

 

ЭИ

211

20Х20Н14С2

Х20Н14С2

ЭП

218

45НХТ

 

ЭП

220

ХН51ВМТЮКФРЭП

222

07Х21Г7АН5 '^

5Х21Г7АН5

ЭП

225

 

Х15Н5Д2Т

ЭИ

229

95Х18

9Х18

ЭП

233

 

77НМД

ЭП

238

ХН58ВМКЮР

 

ЭИ

240

 

Х14Н14СВ2М

ЭИ

241

 

Х14

ЭИ

244

СВ-08Х32Н10

 

ЭИ

256

120Г13

 

ЭИ

257

 

1Х14Н14В2М

ЭП

263

10Х32Н8

 

ЭИ

268

14Х17Н2

1Х17Н2

ЭИ

283

20Х25Н20С2

Х25Н20С2

ЭИ

288

 

Х25Н20С2

ЭП

288

07Х16Н6

Х16Н6

ЭП

291

18Х11МНФБ

2Х11МФБН 

ЭП

294

 

0Х16Н7М2Ю

ЭИ

302

 

1Х15Н9СЗБ

ЭИ

303

55Х20Г9АН4

5Х20Н4АГ9

ЭИ

ЗОЗБ

55Х20Г9АН4Б

 

ЭП

303

5Х20Г9АН4

 

ЭП

309

 

Х20Н6МД2Т

ЭП

310

13Х15Н4АМЗ

1Х15Н4АМЗ

ЭП

311

25Х12Н2В2М2Ф

2Х12НВМФ

ЭП

318

 

40Н

ЭИ

319

20Х23Н13

2Х23Н13

ЭП

333

фени-42

42НА

ЭИ

336

У16

 

ЭИ

347

8Х4В9Ф2-Ш

Р9Ф ?

ЭИ

349

15Х28

Х28

ЭП

350

 

Х20Н46Б

ЭИ

366

У13ГСТ

 

ЭП

367

ХН60М

 

ЭП

369

15Х11МФ

 

ЭП

378

40Х18Н2М

 

ЭП

379

 

Р18Ф2К8М

ЭИ

388

40Х15Н7Г7Ф2МС

4Х15Н7Г7Ф2МС

ЭИ

395

СВ-ЮХ16Н25АМ6

 

ЭИ

395

12Х16Н25М6АГ

 

ЭИ

400

 

Х17Н13М

ЭИ

402

08Х18Н12Б

0Х18Н12Б

ЭИ

403

 

Х17Н16М2Т

ЭИ

404

10Х13СЮ

1Х12СЮ

ЭП

405

 

Х17Н5М2

ЭП

406

 

2Х17Н1

ЭП

407

25Х17Н2

2Х17Н2

ЭП

410

08Х15Д2Т

Х15Н5Д2Т

ЭИ

415

20ХЗМВФ

 

ЭИ

417

20Х23Ж8

Х23Н18

ЭИ

428

15Х600

Х6СЮ

ЭП

428

20Х12ВНМФ

25П2ВНМФ

ЭИ

429

12Х12Н12Г6

 

ЭП

430

12Х1

120Х

ЭИ

432

10Х17Н13МЗТ

Х17Н13МЗТ

ЭИ

435

ХН78Т

 

ЭИ

437А

ХН77ТЮ

 

ЭИ

437Б

ХН77ТЮР

 

ЭИ

437БУ

ХН77ТЮРУ

 

ЭП

437

ХНЗОВМТ

 

ЭИ

439

15Х25Т

Х25Т

ЭИ

445р

ХН67ВМТЮ

 

ЭП

446

32НХЗ

 

ЭП

447

ХН45Ю

 

ЭИ

448

10Х17Н13М2Т

Х17Н13М2Т

ЭИ

452

 

12Х18НЮЕ

ЭП

452

10Х12Н20Т2-Ш

 

ЭП

454

ХН55МВЮ

ХН55М6ВЮ

ЭП

455

ХН63ВМКЮТБ

 

ЭИ

474

25Х1 ЗН2

2Х14Н2

ЭП

472

7ХГ2ВМ-Ш

 

ЭП

475

32НК

 

ЭИ

478

Св-08Х21Н10Гб

 

ЭП

479

15Х16Н2АМ-Ш

 

ЭИ

481

37Х12Н8Г8МФБ

4Х12Н8Г8МФБ

ЭИ

484

15Х18СЮ

Х18СЮ

ЭП

485

10Х15Н28В2М4Б

 

ЭП

487

ХН60МВТЮ

 

ЭИ

496

08Х13

0Х13

ЭП

502

10Х18Н10Т-ВД

15Х18Н12С4ТЮ?

ЭП

516

0ЗХН28МДТ

000Х23Н28МЗДЗТ

ЭП

517

15Х12Н2МВАБ

 

ЭП

533

Св-08Х20Н57М8В8ТЗР

 

ЭП

535

04Х32Н8-ВД

 

ЭП

539

ХН60МЮВТ

 

ЭП

543У

ХН40МДТЮ-ИД

 

ЭП

544

31НХЗГ2

 

ЭП

545

31НХЗГ

 

ЭП

546

31НХЗ

 

ЭП

548

Х15Н60ЮЗА

 

ЭП

550

04Х18Н10

00Х18Н10

ЭП

557

ВУКС-1

 

ЭИ

559А

ХН60Ю

 

ЭИ

563

 

47НХ

ЭП

567

ХН65МВ

0Х15Н65М16В

ЭП

569

6Х6ВЗМФС

55Х6ВЗСМФ

ЭИ

572

31Х19Н9МВБТ

ЗХ19Н9МВБТ

ЭП

572

4Х5МФ1С

40Х5МФ1С

ЭИ

578

18ХЗМВ

 

ЭП

578

68НХВКТЮ

 

ЭИ

579

20ХЗМВФ

 

ЭИ

580

08Х17Н15МЗТ

0Х17Н16МЗТ

ЭП

590

ХН57МТВЮ

 

ЭП

591

 

06ХН28МДТ

ЭИ

592

 

Х16Н13МЗ

ЭП

597

Р12ФЗ

Р12ФЗ

ЭИ

598

ХН70МВТЮБ

 

ЭП

600

Р13Ф4К5

 

ЭИ

602

ХН75МБТЮ

 

ЭП

602

Х28-ВИ

 

ЭИ

607

ХН80ТБЮ

 

ЭП

609

07Х12НМБФ-Ш

 

ЭИ

612

ХН35ВТ

 

ЭИ

617

ХН70ВМТЮ

 

ЭИ

618

ХН60ВМТЮР

 

ЭП

619

46НХТ

 

ЭП

626

07Х17Н16

 

ЭИ

628

06ХН28МТ

0Х23Ш8М2Т

ЭП

630

46ХНМ

 

ЭИ

630А

32НКД

29НК

ЭП

631

ОЗН19К6М5ТЮР

 

ЭП

637

ВКС-210

 

ЭП

637А

ОЗН18К9М5Т-ЭЛ

 

ЭП

637У

01Н18К9М5Т

 

ЭИ

639

НИМО-25

 

ЭП

641

4Х2В2МФС

45Х2СВ2МФ

ЭИ

643

 

40ХН2СВ

ЭИ

645

08Х17Т

0Х17Т

ЭП

648

ХН50ВМТЮБ

 

ЭИ

652

ХН70Ю

 

ЭИ

654

15Х18Ш2С4ТЮ

 

ЭП

655

ВНС12

 

ЭИ

657

Х28АН

 

ЭП

657

Р12Ф2К8МЗ

 

ЭП

658

Р6Ф2К8М5

 

ЭП

666

ХН55МБЮ-ВД

 

ЭП

670

ХН32Т

Х20Н32Т

ЭИ

676

 

50Н

ЭИ

677

 

47НХ

ЭП

678

ОЗХ11Н10М2Т-ВД

 

ЭП

679

ОЗХ11Н10М2Т1-ВД

 

ЭИ

680

08Х16Н13М2Б

1Х16Н13М2Б

ЭП

682

Р12ФЗК10МЗ-Ш

 

ЭИ

684

06Х18Н11

0Х18Н11

ЭП

688

Р9М4К8

 

ЭИ

689

СВ-ОЗХ20Н18АГ12

 

ЭИ

692

11Х11Н2В2МФ

Х12Н2ВМФ

ЭП

693

ХН68ВМТЮК-ВД

ХН68МВКТЮР

ЭИ

695Р

09Х14Н19В2БР

1Х14Н18В2БР

ЭИ

696

10ХПН20ТЗР

Х12Н20ТЗР

ЭИ

696А

10ХПН20Т2Р

Х12Н20Т2Р

ЭИ

698

ХН73МБТЮ-ВД

ХН73М5ТЮБ

ЭП

699

ОЗХ13Н8Д2ТМ

 

ЭП

700

10Х15Н27ТЗМР-ВД

 

ЭИ

702

 

36НХТЮ

ЭИ

703

ХН38ВТ

 

ЭИ

703Б

ХН38ВБ

 

ЭИ

708

 

ХН62ВМТЮ

ЭП

708

ХН62ВМЮТ

 

ЭИ

711

10Х14Г14Н4Т

Х14Г14НЗТ

ЭП

718

ХН45МВТЮБР-ИД

ХН45МВТЮБР

ЭП

720

ХКЗОНВМТ

 

ЭИ

723

25Х2М1Ф

 

ЭИ

725

 

ХН35ВТР

ЭИ

726

09Х14Н18В2БР1

1Х14Н18В2БР1

ЭИ

732

08Х20Н14С2

0Х20Н14С2

ЭИ

736

13Х14НЗВ2ФР

Х14НВФР

ЭП

745

2Х7В9М2К9

 

ЭП

747

ХН45Ю

 

ЭП

750

07Х25Н16АГ6Ф-Ш

 

ЭИ

756

10Х12В2МФ

 

ЭП

758

ХН60МБ

 

ЭП

760

ХН65МВУ

 

ЭП

761

8Х4В2МФС2

80Х4В2МФС2

ЭИ

765

ХН70ВМЮТ

 

ЭП

766

95Х13МЗКЗБ2Ф-ВИ

 

ЭП

767

04Х14К13Н4МЗТВ-ВД

 

ЭП

768

16Х20К6Н2МВФ-Ш

 

ЭП

769

45Г14Н8Ф-Ш

 

ЭП

770

Х6Ф4М

 

ЭП

772

Р12Ф5М

 

ЭП

781

07Х25Н16АГ6Ц-Ш

 

ЭИ

786

 

0Х14Н28ВЗТЗР

ЭИ

787

ХН35ВТЮ

 

ЭП

788

6ХЗМФС

 

ЭП

794

02Х8Н22С6-Ш

 

ЭИ

793

15Х18Н12С4ТЮ

 

ЭП

795

ХН58В

 

ЭП

797

ХН85МЮ-ВИ

 

ЭИ

802

15Х12ВНМФ

1Х12ВНМФ

ЭИ

810

 

Х21Н5Т

ЭП

810

ОЗХ12Н10МТР-ВД

 

ЭИ

811

12Х21Н5Т

1Х21Н5Т

ЭП

811

16Х16НЗМАД

 

ЭИ

813

 

1Х25Н25ТЗ

ЭИ

814

 

Х17Н7ГТ

ЭП

814А

Н70МФВ

 

ЭП

815

ВУКС-3-ВИ

 

ЭП

817

06^14Н9Д2МБТ

 

ЭП

821

05Х12Н9М2СЗ-Ш

 

ЭП

823

16Х12МВСФБР-Ш

 

ЭИ

825

08Х18Н10Т

 

ЭИ

826

ХН70ВМТЮФ

 

ЭИ

827

ХН75ВМЮ

 

ЭИ

828

ХН70МВЮ-ВД

 

ЭИ

835

12Х23Н16Г7АР

Х25Н16Г7АР

ЭП

836

ОЗН17К10В10МТ-ВД

 

ЭИ

842

04Х18Н10

00Х18Н10

ЭИ

844Б

ОЗХ16Н15МЗБ

00Х16Н15МЗБ

ЭИ

845

01Н17К12М5Т-ИЛ

 

ЭИ

847

09Х16Н15МЗБ

Х16Н15МЗВ

ЭИ

852

13Х13С2М2-Ш

 

ЭП

853

0ЗХПН10М2Т2

 

ЭП

863

Р12Ф2К5МЗ

 

ЭП

864

0ЗХ21Н32МЗБ-ВИ

 

ЭП

866

15Х16К5Н2МВФАБ-Ш

 

ЭИ

867

ХН62МВКЮ

ХН62ВМКЮ

ЭП

867

 

 

ЭИ

868

ХН60ВТ

 

ЭИ

869

ХН75ТБЮ

 

ЭП

874

ХНб1КМЮВБвд

 

ЭП

877

58НХВКТБЮ

 

ЭИ

878

12Х17Г9АН4

Х17Г9АН4

ЭП

887

09Х16НМ2Д

 

ЭИ

888

10Н4Г4Х2МЮ

 

ЭИ

893

ХН65ВМТЮ

 

ЭП

890

40Х11МЗФ-Ш

 

ЭП

894

11РЗАМЗФ2

 

ЭП

898

06Х13Н7Д2

 

ЭП

902

ХН65ВБМЮ

 

ЭИ

904

09Х15Н8Ю1

Х15Н9Ю

ЭП

912

ХН35ВБ-ВД

 

ЭП

914

ХН65ВМБЮ-ИД

 

ЭИ

914

08Х18Н10Т

0Х18Н10Т

ЭИ

915

Р14Ф4

 

ЭП

915

ХН43БМТЮ-ВД

 

ЭИ

916

Р18Ф2

 

ЭП

916

ВНС29

 

ЭИ

917

Р18Ф2М

 

ЭИ

920

Р9К10

 

ЭП

920

37НКВТЮ

 

ЭП

921

0ЗХ9К14Н6МЗДФ

 

ЭИ

925

08Х17Н5МЗ

Х17Н5МЗ

ЭП

925

0ЗХ12Н9М2СБ ви

 

ЭИ

928

9Х13Н6Ж4-ВИ

 

ЭИ

929

ХН55ВМТКЮ

 

ЭИ

931

Р10К5Ф5

 

ЭП

932

01Х13Мч

 

ЭП

933

01Х1ЗМБСч

 

ЭП

940

36ХНВЮ

 

ЭИ

943

06ХН28МДТ

0Х23Н28МЗДЗТ

ЭИ

946

25Х18Н8В2

 

ЭИ

952

15Х12ВМФ

 

ЭИ

953

 

0Х18Н12ТФ

ЭИ

958

4Х5В2ФС

40Х5В2ФС

ЭИ

959

4Х2В5Ф

 

ЭИ

961

13Х11Н2В2МФ

1Х12Н2ВМФ

ЭП

961

ОЗХ13Н5К10МЗФБ

 

ЭИ

962

1Ш1Н2В2МФ

Х12Н2ВМФ

ЭИ

962А

16Х11Н2В2МФ

2Х12Н2ВМФ

ЭП

969

ХН50ВМТЮБК-ИД

 

ЭИ

973

 

Х17Н7Ю

ЭП

973

65Х6МЗФЗБС

 

ЭИ

976

РЗМЗФ4К5

 

ЭП

980

11М5Ф

 

ЭП

987

Св-10Х18Н11С5М2ТЮ

 

ЭП

988

Св-10Х28Н11С4АД

 

ЭП

992

80Х20НС

 

ЭИ

993

18Х12ВМБФР

2Х12ВМБФР

ЭИ

994

ХН53КМВЮТ+гафний

 

ЭП

995

20Х18Н4МЗД2АС

 

ЭИ

996

97НЛ

 

ЭП

996

20Х18Н4МЗАС

 

ЭИ

997

20Х21Н 13

 

 

 

Создать сайт в Мегагрупп.ру

Rambler's Top100 metaltop.ru Снабженец Металлургический портал WWW.STALEVAR.NET